Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO piastgol.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy działający pod adresem piastgol.pl, prowadzony przez Sprzedawcę (Bieruńska Akademia Piłkarska PIAST GOL, Regon: 24188037, NIP: 6462907855, działający przy ul. Warszawskiej 270, 43-155 Bieruń).

Postanowienia ogólne

 1. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą może nastąpić w drodze akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Każdorazowo składane zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet oraz stacjonarnie.
 4. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w poprzednim zdaniu, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy skleptermowizja.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.skleptermowizja.pl

Sprzedawca – KRZYSZTOF CHLEBOWSKI, prezes BAP PIAST GOL 

2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Warszawska 270, 43-155 Bieruń
 2. Adres e-mail:  biuro@piastgol.pl
 3. Telefon: +48663380681

 

3 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie Polski.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w formie wiadomości e-mail kierowanej na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji lub w formularzu zamówienia, w której podane zostaną również dalsze instrukcje postępowania, w tym w razie wyboru sposobu płatności w formie przelewu, dane Sprzedawcy oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty. Brak zapłaty przez Kupującego ceny zamówienia w terminie 7 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia, będzie skutkowało jego anulowaniem.
 5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku:
 6. a) braku dostępności zamówionego towaru,
 7. b) gdy przebieg wcześniejszych zamówień podważa wiarygodność i rzetelność Kupującego,

o czym niezwłocznie informuje Kupującego.

 1. Kupujący nabywa towar za cenę wskazaną na stronie sklepu internetowego obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych pl są cenami brutto podanymi w walucie PLN (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są podane Kupującemu przy składaniu zamówienia. Na całkowitą cenę zamówienia składa się cena towaru oraz koszty dostawy.
 3. Sklep internetowy akceptuje następujące formy płatności:
 4. a) przelew na konto Sprzedawcy,
 5. b) płatność za pobraniem – kupujący płaci cenę nabycia towaru wraz z kosztami dostawy (o ile występują) w chwili jego doręczenia za pośrednictwem firmy kurierskiej
 6. c) poprzez system Przelewy24
 7. e) gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.
 8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 9. Szczegółowe warunki realizacji płatności za pośrednictwem portalu Przelewy24 dostępne są na stronie internetowej www.przelewy24.pl.
 10. Usługę raty ALIOR BANK realizuje ALIOR BANK S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, KRS 0000305178. Szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępne są na stronie internetowej instytucji kredytowej.
 11. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 12. Sprzedawcy przysługuje prawo dokonywania zmian w cenach produktów oraz organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Skorzystanie przez Sprzedawcę z niniejszego uprawnienia nie ma wpływu na zamówienie złożone przed datą zmiany warunków sprzedaży, w tym cenę określonego towaru.

4 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. W razie częściowej niedostępności zamówionych towarów oraz nieskorzystania przez Sprzedawcę z prawa do odmowy przyjęcia zamówienia, Kupujący może dochodzić częściowej realizacji zamówienia (w zakresie pozostałych produktów), wydłużenia czasu oczekiwania albo rezygnacji z całości zamówienia.
 6. Realizacja zamówienia w przypadku płatności za pobraniem następuje po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia, a przypadku pozostałych sposobów płatności po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia oraz zaksięgowaniu płatności na rachunku Sprzedawcy.
 7. Towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich w określonych przez nie terminach, które są wskazane na stronach internetowych tych przewoźników. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub brak dostawy towaru z powodu podania przez Kupującego nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 8. Wydanie towaru może nastąpić również w miejscu wykonywania działalności Sprzedawcy – tzw. odbiór osobisty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą mailową bądź telefoniczną.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 13 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której Sprzedawca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Kupującego uprzywilejowanego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 8. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Kupujący uprzywilejowany odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 10. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

6 REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Kupujących niebędących Kupującymi uprzywilejowanymi z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 3. Korzystając z rękojmi Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  2. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  4. żądać usunięcia wady.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu uprzywilejowanemu – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 5. Kupujący uprzywilejowani składając reklamację na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji (z tytułu rękojmi lub gwarancji) konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy.
 7. Na towary sprzedawane w Sklepie udzielana jest każdorazowo gwarancja producenta.
 8. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 9. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

 

7 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 2. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane zgodnie z niniejszym regulaminem zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Regulamin został opublikowany w dniu …
0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu